fbpx

Bliksåna Kraftverk

Bliksåna kraftverk vil utnytte fallet i Bliksåna, Åseral kommune mellom kote 635 moh og kote 505 moh. Kraftverket vil utnytte et nedbørfelt på til sammen 11,3 km². Spesifikk avrenning er beregnet til 61 l/s*km-2, som gir et samlet årstilsig på 21,76 mill m3. Middelvannføring ved inntaket er 0,69 m3/s.

Det planlegges kraftverksinntak i Bliksåna på kote 635 moh. Vannveien blir om lag 1050 m lang og utføres som nedgravd rørgate på hele strekningen. Kraftstasjonen plasseres i dagen med gulv på kote 505 moh.

Kraftverket vil ha en installert effekt ut av turbin på 1,84 MW. Gjennomsnittlig årlig produksjon er beregnet til 4,54 GWh.

Teknisk informasjon

Brutto fallhøyde (m) 130
Lengde rørgate(m) 1050
Effekt (MW) 1,8
Produksjon (GWh/år) 4,5
Minstevannsføring (l/s) 40

Til toppen