fbpx

Nessakraft AS

ii. Årsproduksjon: 33,8 GWh
iii. Brutto fallhøgde: 278 m
iv. Røyrgate: lengde ca 3013 m, diameter 1,5 m, nedgravd i heile lengda. Røyrgata er lokalisert på vestsida av elva og kryssar riksvegen like før kraftstasjonen.
Det er planlagt å overføre ein mindre bekk like nedstrøms inntaket til hovudinntaket i Nessedalselvi ved hjelp av eit nedgravd røyr med diameter 300mm.
I samband med kartlegging av andre brukarinteresser, kulturminne og landskapsmessige tilhøve i eller i tilknyting til elva, er det ikkje registrert nokon negative konsekvensar ved gjennomføring av tiltaket. Tiltaket er vurdert som positivt for lokalsamfunnet generelt og fallrettseigarane spesielt.
I samband med registrering av biologisk mangfald i området er det ikkje påvist raudlista planteartar. Konsekvensane for det biologiske mangfaldet ved ei utbygging er samla vurdert som middels negativ.
Som ein del av dei avbøtande tiltaka er det foreslått å sleppe minstevassføring;

– 188 l/s i perioden 1/5-30/9
– 94 l/s i perioden 1/10-30/4

Tekniske data:

Brutto fallhøye (m)
Lengde rørgate (m)
Effekt (MW)
Produksjon (GWh/år)
Minstevannsføring (l/s)

Til toppen